Obrasci potrebni za prijavaju elementarne nepogode

Prijaviti se mogu sve građevine – stambene, pomoćne, gospodarske bez obzira da li imaju ili nemaju građ. dozvolu tj. da li su legalalizirane ili ne. Poljoprivredni usjevi se također prijavljuju. Prijavaljuje se šteta koja je nastala na objektima, a ne samo onaj dio koji je potrebno sanirati. Osobe koje su dobile materijal za sanaciju, također trebaju popuniti obrasce za prijavu štete.