Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradište

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADIŠTE

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:

URBROJ: 2196-13-01-23-

Gradište, 30.11.2023. 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), općinski načelnik Općine Gradište, raspisuje i objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J

I. Za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradište (I. kategorija radnih mjesta, potkategorija glavni rukovoditelj, 1. klasifikacijski rang), jedan izvršitelj.

II. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) propisane u članku 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) (u nastavku teksta: ZSN).

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–    magistar struke ili stručni specijalist ekonomije ili prava,

–    najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–    organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim odjelom

–    položen državni ispit

–    poznavanje rada na računalu

              –   položen vozački ispit B kategorije

Iznimno, na radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10, 125/14), osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, sukladno članku 13. stavku 1. i stavku 3. Zakona, razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima. Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Sukladno odredbi članka 14. Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

III. Na javnom natječaju (u nastavku teksta: natječaj) ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

IV. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

V.  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17. i 98/19.) (u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) (u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji).

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/ zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

VI.  Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti imenovana pročelnikom pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od imenovanja.

VII.  U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa, isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

–    životopis

–    dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima najmanje od jedne godine i to:

  1. elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku  preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje i 
  2. potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno  iskustvo na odgovarajućim poslovima

–    dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)

–    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)

–    uvjerenje o položenom državnom ispitu (ukoliko je položen)

–    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od tri mjeseca

–    vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a

–    dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika odgovarajuće potvrde, preslika indeksa ili

     vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu).   

-preslika vozačke dozvole

-vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti da Općina može povjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti osobne podatke kandidata u skladu sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o imenovanju pročelnika.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju pročelnika dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Dopunu prijavi na natječaj moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Ispunjavanje uvjeta određuje se na posljednji dan natječajnog roka.

VIII. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

IX.   Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti dokaz o njihovoj promjeni.

X.    Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

XI. Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Općine Gradište (https://www.gradiste.hr/)

       Na oglasnoj ploči Općine Gradište i službenoj internetskoj stranici Općine Gradište (https://www.gradiste.hr/) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

XII.  Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to neposredno ili preporučeno poštom, na adresu: Općina Gradište, Trg Hrvatskih Velikana 5, 32273 Gradište, s naznakom: „Za javni natječaj – za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradište“.

Nakon raspisivanja natječaja ne mora se izvršiti izbor kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

XIII.   Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

           Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

XIV. O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općinski načelnik:

Srećko Papac