Obavijest – zabrana obaranja drveća

Obavijest – zabrana obaranja drveća

Člankom 6. Odluke o komunalnom redu Općine Gradište propisano je:

             Korisnicima javnih površina zabranjeno je:

–        bacati papire i druge otpatke na javne površine ili na bilo drugi način stvarati nečistoću na javnim površinama,

–        šarati ili pisati po zidovima zgrada i drugim objektima i uređajima,

–        puštati krupnu i sitnu stoku na ispašu u park, športske objekte i druge javne zelene površine osim na one gdje je to odobreno općinskom odlukom,

–        ispuštati zagađenu vodu u prirodne vodotoke, oštećivati nasade po parku i drugim javnim površinama,

–        parkirati vozila na javnim zelenim površinama i pločnicima, te voziti po istim,

–        obaranje i uklanjanje drveća sa javnih površina bez prethodnog odobrenja organa nadležnog za komunalne poslove,

–        zadržavanje ogrijeva i građevinskog materijala duže od tjedan dana na javnoj površini. Izuzetno organ komunalnog redarstva može odobriti zadržavanje građevnog materijala ako postoje razlozi (mala parcela i sl.) uz naknadu za korištenje javnih površina,

–        zatrpavanje odvodnih jaraka i otvora propusta bilo na koji način (neodržavanjem, uskladištenjem građevnog materijala, ogrijeva i sl.),

–        rezanje građe na javnim površinama osim na onim koje uz naknadu odredi Općina.

Kaznene odredbe:

Globom od 200,00 do 500,00 kn kaznit ce se flzička osoba za prekršaj.
Globom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj poduzeće i pravna osoba.