JAVNI POZIV za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

JAVNI  POZIV  za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

         REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA GRADIŠTE

           OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 112-03/20-01/02

Urbroj: 2212/06-04-20-1

U Gradištu, 28. 07. 2020.

Na temelju članka 10.  Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19 – pročišćeni tekst), članka 45. Statuta općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09.,  3/13. i 5/18.),  Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2020.g.  objavljujem;

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

Za radno mjesto: radnik/ca u održavanju

Natječaj je otvoren od 27.07.-07.08.2020. godine.

Radni odnos će trajati 6 mjeseci, odnosno od 20.08.-19.02.2020. godine.

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 –14,00 sati u prostorije Općine Gradište, Trg hrvatskih velikana 5, s naznakom «za natječaj-javni radovi“.

Uz zamolbu ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC koji se može dobiti u prostorijama Općine Gradište.

U radni odnos će biti primljene 4 osobe iz Gradišta, po slijedećim kriterijima.

NAPOMENA:  Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

KRITERIJI /SKUPINE ZA JAVNE RADOVE:

1. skupina: osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­;

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 2. skupina:   korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,

3. skupina:

  • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, 
  • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
  • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci..

Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Preslika osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja ) 
4. Presliku dokaza o završenoj školi
5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja )  
6. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    – Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,
– Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu
– Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
– Roditelji udovci : rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
– Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece
– Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu, 
te druga  odgovarajuća dokumentacija ( potvrde/uvjerenja ).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                       Načelnik općine Gradište:

                                                                                                                            Srećko Papac