Javni poziv za dodjelu božićnica umirovljenicima za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu božićnica umirovljenicima za 2023. godinu


          REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA GRADIŠTE

              OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-04/23-01/001

URBROJ: 2196-13-01-23-10

Gradište, 24.11.2023.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Gradište (sl. vjesnik VSŽ (br. 12/09., 03/13., 05/23.) Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu božićnice, KLASA: 402-04/23-01/001, URBROJ: 2196-13-01-23-9 od 20. 11. 2023. godine, Općinski načelnik raspisuje:

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice

za 2023. godinu

1. PRAVNA OSNOVA

Proračun Općine Gradište za 2023.g. i Odluka o izvršenju proračuna Općine Gradište za 2023. godinu.

2. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice umirovljenicima, osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu i korisnicima zajamčene minimalne naknade, (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je zaštita socijalno najugroženijih građana koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

3. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI

  1. Umirovljenici koji primaju mirovinu do 500,00 € (3.767,25 kuna),
  2. Osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu,
  3. Korisnici zajamčene minimalne naknade kod hrvatskog Zavoda za socijalni rad i
  4. Osobe moraju imati prebivalište na području Općine Gradište

Uz Zahtjev za božićnicu dužni su priložiti:

1. kopiju osobne iskaznice,

2. kopiju odreska od mirovine za prethodni mjesec (umirovljenici),

3. potvrdu da nisu korisnici mirovine iz HZMO (osobe koje nemaju mirovinu),

4. broj IBAN-a i

5. Preslika Rješenja za korisnike zajamčene minimalne naknade kod hrvatskog Zavoda za socijalni rad

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za božićnicu može se preuzeti na službenoj web stranici Općine Gradište https://www.gradiste.hr ili u prostorijama Općine Gradište (adresa: Trg h. Velikana 5, 32273 Gradište.

5.  VISINA ISPLATE

Osobama koje ispunjavaju uvjete pod točkom 2. Javnog poziva isplatiti će se božićnica u iznosu od 50,00 eura/ 376,73 kuna.

6. ROK ZA DOSTAVU

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. prosinca 2023. godine. 

7. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Javni poziv objavljuje se 24. studenog 2023. na službenoj internet stranici (https://www.gradiste.hr) i na oglasnoj ploči Općine Gradište.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Općini Gradište u radno vrijeme na telefon: 032/841-270 ili na e-mail: opcina.gradiste@gmail.com.

OPĆINSKI NAČELNIK:

              Srećko Papac