Javni natječaj za prodaju nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. stavak 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), te članka 30. st. 3 Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09., 03/13. i 5/18.) i Odluke Općinskog vijeća Općine Gradište o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradište, KLASA: 940-04/21-01/01, URBROJ: 2212/06-02-21-1 od 14.09.2021. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradište

I.

PREDMET I UVJETI NATJEČAJA:

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Gradište raspisuje se za nekretnine u vlasništvu Općine Gradište pod uvjetima kako slijedi (Popis nekretnina koje su predmet prodaje nalaze na internetskoj stranici Općine Gradište; www.gradiste.hr):

R.br.Br.k.č.ZK uložakOznaka zemljištaPovršina u m2Početna cijena u knJamčevina u kn
1.4022094Oranica u selu4683.013,92301,39
2.7081897Oranica u selu9075.841,08584,11
3.14601897Oranica Malo brdo256216.499,281.649,93
4.15662559Oranica Veliko polje448628.889,842.888,98
5.22042679Oranica Deševo16991109.422,0410.942,20
6.2523/62094Oranica Ivančevica7364.739,84473,98

II.

Prodaja nekretnina vrši se putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda. Uvjeti natječaja i prodaje:

 • Nekretnine se izlažu prodaji prema načelu «viđeno – kupljeno», što isključuje sve naknadne prigovore kupca,
 • Ponuditelj je dužan platiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene prodaje u korist Proračuna Općine Gradište na račun HR55 23400091813700001, sa pozivom na broj:  68-7757-oib uplatitelja, a dokaz o uplaćenoj jamčevini se prilaže ponudi. Uplaćena jamčevina uračunava    se u ukupan iznos kupoprodajne cijene. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana izbora najpovoljnije ponude, bez prava na kamatu. Odabranom ponuditelju se neće vratiti uplaćena jamčevina ukoliko ne zaključi kupoprodajni ugovor s Općinom u propisanom roku.
 • Odabrani ponuditelj je dužan platiti kupoprodajnu cijenu jednokratno u roku 7 dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju prekoračenja tog roka, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i pripadajuće zakonske zatezne kamate koje   se obračunavaju od dana dospijeća do dana plaćanja. Općina može raskinuti ugovor kada kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.
 • Porez na promet nekretnina i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac,
 • Kupac je dužan sa općinskim načelnikom sklopiti Ugovor o prodaji nekretnina u roku od 30 dana od dana prijema Odluke o prodaji nekretnina, U slučaju odustajanja najpovoljnijeg ponuditelja, nekretnina će biti ponuđena prvom narednom najpovoljnijem ponuditelju, Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

III.

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime / naziv tvrtke, OIB , adresu natjecatelja
  • oznaku nekretnine
  • iznos ponuđene cijene
  • dokaz o uplati jamčevine
  • broj računa na koji će se vraćati jamčevina.

Ponude se podnose u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog natječaja.

IV.

Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za natječaj – prodaja nekretnine – ne otvaraj“. Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili se predaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradište u roku iz članka 4. ove    Odluke. Dan predaje ponude Općini, odnosno predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom primitka ponude.

V.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko vijeće u roku od 60  dana od dana zaključenja natječaja.

          Uplaćena jamčevina uračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.

Ponuditeljima čije ponude neće biti prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena odustane od svoje ponude, gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Ponude će se otvarati u Općini Gradište dana 20. prosinca 2021. godine u 11.30 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

VI.

Općinsko vijeće zadržava pravo odustajanja od prodaje nekretnine u vlasništvu Općine, poništenja javnog natječaja uz povrat uplaćene jamčevine kao i odbijanja ponuda u svako doba do potpisivanja ugovora bez posebnog obrazloženja ponuditeljima, a da pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.

Prijavitelji podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj daju svoju suglasnost Općini Gradište da u njoj navedene osobne podatke prikuplja i obrađuje u svrhu provođenja javnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu objave na internetskim stranicama, oglasnoj ploči ili u javnom glasilu.

KLASA: 940-04/21-01/01                                                              OPĆINSKI NAČELNIK:

URBROJ: 2212/06-04-21-1                                                                         Srećko Papac

Gradište, 09.12.2021. godine

Ponudbeni list možete preuzeti OVDJE