Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

   

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA GRADIŠTE

           OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 112-01/22-01/01

URBOJ: 2196-13/01-22-1 

Gradište, 12.05.2022.

Na temelju članka 10.  Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19 – pročišćeni tekst), članka 45. Statuta općine Gradište (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09.,  3/13. i 5/18.),  Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2022.g.  objavljujem;

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

Za radno mjesto:  komunalni radnik/ca 

Natječaj je otvoren od 12.05.-20.05.2022. godine.

Radni odnos će trajati 6 mjeseci, odnosno od 01.06.-30.11.2022. godine.

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 –14,00 sati u prostorije Općine Gradište, Trg hrvatskih Velikana 5, s naznakom «za natječaj-javni radovi“.

Uz zamolbu ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC koji se može dobiti u prostorijama Općine Gradište ili na web stranici www.gradiste.hr

U radni odnos će biti primljene 2 osobe iz Gradišta, po slijedećim kriterijima.

KRITERIJI /SKUPINE ZA JAVNE RADOVE:

1. Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:

  • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

2. Korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju.

3. Osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca

Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Preslika osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja ) 
4. Presliku dokaza o završenoj školi
5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja )  
6. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    

– Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu
– Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
– Roditelji udovci : rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
– Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece
te druga  odgovarajuća dokumentacija ( potvrde/uvjerenja ).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                                            Srećko Papac

PRIJAVNI OBRAZAC !!!

U javne radove koji će trajati od 28.06.-27.12.2022. primljeni su:

  1. Snježana Jovanovac i
  2. Damir Škomrlj