Odluka o poništenju odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup polj. zemljišta u vl. RH na području Općine Gradište

Odluka o poništenju odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup polj. zemljišta u vl. RH na području Općine Gradište
REPUBLIKA HRVATSKA
VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADIŠTE
OPĆINSKO VIJEĆE
.

KLASA: 320-01/23-01/003
URBROJ: 2196-13-02-23-29
Gradište, 29.01.2024.

Na temelju članka 31. stavaka 5. i  7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18,98/2019 i 57/22), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gradište (“Službeni vjesnik VSŽ “, broj 11/23.) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01 I l8-01/878 , URBROJ: 525-061 177 -23-7  od 21.04.2023. godine, prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakuppoljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području OpćineGradištena koju je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 320-02/22-02/547, URBROJ: 525-06/179-23-3 od 24.11.2023. godine, članka 30. Statuta Općina Gradište (Službeni vjesnik VSŽ  broj 12/09., 03/13., 05/18. i 6/23.) Općinsko vijeće Općine Gradište na 12. sjednici, održanoj 29.01.2024. godine d o n o s i :

O D L U K U

o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradište

Članak 1.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradište, KLASA: 320-01/23-01/003, URBROJ: 2196-13-02-23-16 od 11.12.2023. godine na koju je Ministarstvo poljoprivrede dalo 24.11.2023. godine prethodnu suglasnost, KLASA: 320-02/22-02/547, URBROJ: 525-06/179-23-3.

Članak 2.

            Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

     Marko Mikulić

DOSTAVITI:      

  1. Službeno glasilo VSŽ – radi objave
  2. Zapisnik
  3. Pismohrana

Obrazloženje

– sukladno članku 31. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)  propisano je da se u javnom natječaju može odrediti maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi i s njom povezanim fizičkim i pravnim osobama, pri čemu maksimalna površina koja se daje u zakup pojedinoj fizičkoj  ili pravnoj osobi i s njom povezanim fizičkim i pravnim osobama ne može prelaziti 50% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Gradište.

Općinsko vijeće Općine Gradište donijelo je Odluku o poništenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradište iz razloga što u Odluci o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Gradište nije određena maksimalna površina koja se može dati u zakup, te bi se time dovelo u neravnopravan položaj određene sudionike natječaja. Neodređivanje maksimuma u natječaju za zakup u suprotnosti je sa strategijom poljoprivrede do 2030. godine osobito u dijelu provedbenog mehanizma E.1. koji govori o zaustavljanju iseljavanja iz ruralnih područja i otvaranja novih radnih mjesta,

PRAVNI TEMELJ:

– članak 31. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)