Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Mali svijet Gradište

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Mali svijet Gradište

Dječji vrtić Mali svijet Gradište

Trg hrvatskih velikana 36

32273, Gradište

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanova (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članak 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članak 53. i 54. Statuta Dječjeg vrtića Mali svijet Gradište, a na temelju Odluke Upravnog vijeća od 06.11.2023. godine raspisuje se

NATJEČAJ

za  izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Mali svijet Gradište

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa:

  • Ispunjavanje uvjeta za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću,
  • ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može ponovo biti imenovana za ravnatelja.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o državljanstvu,
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjete iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97 i 4/98),
  5. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji dana objave natječaja),
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st.2. zakona o predškoslkom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94, 13, i 98/19), ne starije od dana objave natječaja
  7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 4. Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94, 13, i 98/19), ne stariji od dana objave natječaja.
  8.  uvjerenje  nadležnog Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno čl. 25. st. 10. Zakona o predškoslkom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94, 13, i 98/19), ne stariji od dana objave natječaja.

Dokumentacija se predaje u neovjerenom presliku. Potvrdu da osobi nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu (čl.25.st.10.zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ) pribavit će Vrtić po službenoj dužnosti od Centra za socijalnu skrb, a nakon obavljenog izbora kandidata .

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje_843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje_843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijavu za prijem u radni odnos s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijavu s dokazima je moguće dostaviti neposredno ili poštom na adresu Dječjeg vrtića, e-mailom, s naznakom: ̋Za natječaj za  izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Mali svijet Gradište-ne otvaraj.“

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na mrežnoj stranici vrtića s navedenim imenom i prezimenom izabranog kandidata.

Dječji vrtić može poništiti natječaj bez posebnih objašnjenja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića, stranicama općine Gradište, te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 09.11. 2023. godine i traje zaključno do dana 17.11.2023. godine.