POZIVI NA SJEDNICE

Poziv za 15. sjednicu Vijeća        REPUBLIKA HRVATSKA
  VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA GRADIŠTE
        OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/19-01/01

URBROJ: 2212/06-02-19-6

Gradište, 16.12.2019.

Na temelju članka 57., stavak 2. i članka 72.Poslovnika Općinskog Vijeća pozivam Vas na 15. sjednicu Općinskog Vijeća koja će se održati     20.12.2019. godine (petak) u 17,00 sati

 Sjednica će se održati u Općinskoj Vijećnici Općine Gradište.

               Za sjednicu predlažem  s l j e d e ć i :

                              D N E V N I   R E D:

  1. Aktualni sat,
  2. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Gradište za 2019. godinu – prijedlog,
  3. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2019. g.- prijedlog,

    4.  Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za  djelatnostikoje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2019.g.– prijedlog,

djelatnostikoje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2019.g.– prijedlog,

      5.  Proračun Općine Gradište za 2020.g. i Projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu – prijedlog,

  1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradište za 2020. godinu – prijedlog,

    8.  Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje sefinanciraju iz sredstava komunalne naknade u Općini Gradište za 2020. godinu –prijedlog,

9. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu – prijedlog,

10. Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu – prijedlog,

11. Program javnih potreba za udruge u 2020. godini – prijedlog,

     12. Program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem obrazovanju za 2020. g. – prijedlog,

     13. Program utroška sredstava od zakupa i prodaje polj zemljišta u vl. RH za 2020. god-prijedlog,

     14. Godišnji plan upravljanja imovinom općine Gradište za 2020. god.-prijedlog,

     15. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Gradište za financiranje političkih stranaka u 2020. godini – prijedlog,

      16. Pravilnik o dodjeli stipendija – prijedlog,

      17. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Gradište-prijedlog,

      18. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova  na području

19. Općine Gradište-prijedlog,Zamolba tvrtke «Agrostil» d.o.o. za produženje roka za izgradnju,

20. Analiza stanja sustava CZ na području Općine Gradište u 2019. godini – prijedlog,

21. Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Općine Gradište za 2020.god. s financisjkim učincima za trogodišnje razdoblje – prijedlog i

22. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava sustava CZ na području Općine Gradište za 2020.-2022 god. –  prijedlog