JUO

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradište:

1. Branko Dretvić - ekonomski tehničar

2. Katica Čačić - administrator

3. Ilija Leutarević - administrator

4. Matija Đilanović - komunalni redar