Poziv za 18 sjednicu Vijeća

 

POZIV ZA 18. SJEDNICU VIJEĆA OPĆINE GRADIŠTE

 

Na temelju članka 57., stavak 2. i članka 72. Poslovnika Općinskog Vijeća pozivam

Vas na 18. sjednicu Općinskog Vijeća

koja će se održati 24.03.2017. godine (petak) u 19,00 sati

Sjednica će se održati u Općinskoj Vijećnici Općine Gradište.

 

          Za sjednicu predlažem  s l j e d e ć i :

                                            D N E V N I   R E D: 

1.     Aktualni sat

2.     Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Gradište za 2017. g.-prijedlog

3.     Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. g.-prijedlog

4.     Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g.-prijedlog

5.     Polugodišnje izvješće Načelnika Općine Gradište za period od 01.07.-31.12.2016. g.

6.     Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu

7.     Odluka o prihvaćanju darovanja lovačkog doma Općini Gradište od strane lovačke udruga «Fazan» iz Gradišta-prijedlog

8.     Odluka o provedbi ulaganja „Rekonstrukcija dijelova cestovnog pojasa Trga hrvatskih Velikana, Gradište (pješačkih ploha, zelenila, parkirališta i biciklističke staze)“-prijedlog

9.     Odluka o provedbi ulaganja „Rekonstrukcija – dogradnja, nadogradnja i prenamjena postojeće zgrade društvenog doma u centar za djecu, odrasle i umirovljenika te dogradnja ulaza na obiteljskoj kući“-prijedlog

10.  Odluku o prodaji  k.č. 3454/5, površine 3.363 m2, tvrtki Autoservis «Prke», Vl. Vedran Prkačin iz Županje, u k.o. Gradište, poslovna zona Ambarine - Gradište –prijedlog

11.  Odluka o produžetku roka za izgradnju postrojenja za preradu drva tvrtki «ŠPURGA» d.o.o., Ambarine bb u  poslovnoj zoni «Ambarine» u Gradištu

 

                                                                                                                 Predsjednica Vijeća:

                                                                                                               Ivana Čolakovac-Mijić

              

        REPUBLIKA HRVATSKA
  VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA GRADIŠTE
        OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-05/17-01/01 

URBROJ: 2212/06-02-17-1

Gradište, 20.03.2017.

 

Google map:

Thank for sharing!