Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište


                                         

             REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                OPĆINA GRADIŠTE

            OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 112-03/17-01/01

Urbroj: 2212/06-04-17-1

U Gradištu, 24. 03. 2017.

 

               Na temelju članka 10. st. 1 Zakona o radu (Narodne novine br. 149/08), članka 45. Statuta općine Gradište, Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2017.g.  objavljujem;

 

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište

Za radno mjesto: komunalni radnik  

Natječaj je otvoren od 24.03.-03.04.2017. godine.

Radni odnos će trajati 6 mjeseci, odnosno od 08.05.-07.11.2017. godine.

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 –14,00 sati u prostorije Općine Gradište, Trg hrvatskih velikana 5, s naznakom «za natječaj-javni radovi“.

Uz zamolbu ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC koji se može dobiti u prostorijama Općine Gradište i na web stranici Općine Gradište; www.gradiste.hr

U radni odnos će biti primljeno 10 osoba iz Gradišta.

NAPOMENA: Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad. 

KRITERIJI /SKUPINE ZA JAVNE RADOVE:

1. skupina:

  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
  • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
  • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
  • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

2. skupina:

  • korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3. skupina:

  • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci
  • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci

Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

 

1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Preslika osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja ) 
4. Presliku dokaza o završenoj školi
5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja )  
6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
7. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,
- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu
- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
- Roditelji udovci : rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece
- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu 

- Izjava o zajedničkom kućanstvu,

- Potvrda od porezne uprave o prihodima podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva, te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                       Načelnik općine Gradište:

                                                                                                                                                                                     Srećko Papac

Ovdje možete skinuti: PRIJAVNI OBRAZAC

Google map:

Thank for sharing!