Poziv na javnu raspravu - izmjene UPU Ambarine

Datum objave: 25.02.2016.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Odluke o
izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine" („Službeni vjesnik"
Vukovarsko-srijemske županije br. 11/15.) Načelnik Općine Gradište;


OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine"


1. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone "Ambarine"
trajat će osam (8) dana u vremenu od 09.03. do 16.03. 2016. godine. Za vrijeme trajanja javne
rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Radne zone "Ambarine" u prostorijama Općine Gradište, Trg Hrvatskih velikana 5,
32273 Gradište, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati
Na javnom uvidu izloženi su tekstualni dijelovi te Sažetak za javnost Plana.


2. U vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana,
mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati u Općini
Gradište, 15.03.2016. god., u 11.00 sati u općinskoj vijećnici Općine Gradište, Trg Hrvatskih velikana
5, 32273 Gradište.


3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima određenim posebnim
propisima .


4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu
primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili
poštom zaključno s danom 16.3.2016. godine na adresu Općine Gradište, Trg Hrvatskih velikana 5,
32273 Gradište.


5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u
pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

R E P U B L I K A H R VA T S K A
VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADIŠTE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 350-02/15-01/01
URBROJ: 2212/06-04-16-17
U Gradištu, 23.02.2016. god.

NAČELNIK:

Srećko Papac

Prijedlog Izmjena i dopuna UPU poslovne zone Ambarine u Gradištu

Google map:

Thank for sharing!